Valorant sistem gereksinimleri (2021) | Leadergamer

Valorant çıığı kt ı ğ ı günden bu yana olduk ç a sevilen ve sürekli güncel tutulan bir oyun. Riot Games League of Legends’’ da oldu ğ u gibi Valorant ’ ta da yeni karakterler ve kostümler ile oyunu zinde tutmaya ç alışıı ş ı yor. Bu da oyuncu kitlesini kaybetmedi ğ i gibi yeni oyuncularıı n oynamas ı na da vesile oluyor. Oyunu yeni oynayacak veya Valorant sistem gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler i ç in değğ erlendirme yap ı p bilgiler payla ş acağığ ı z.

. Valorant sistem gereksinimleri bizlere ne anlatmak istiyor?

Valorant sistem gereksinimlerini incelediğğ imizde oyunun Windows 64 Bit işş letim sistemlerini desteklediğğ ini ve 32 Bitşi ş letim sistemleriyle uyumlu olmadığıı ğ ı n ı görmekteyiz. Bellek olarak ise her performans kategorisinde 4 GB belleğğ in yeterli olaca ğ ı söylenmi ş. Bu da oyunun işş lemcinin tek ç ekirdek ve ekran kartıı n ı n da grafikıbirimine fazlas ı yla önemögösterdi ğ i anlamıı na gelmekte.

Tabii ki 4 GB üüstü ve hatta ç ift kanal olarak ç alışı ş an bellekler oyun performans ı na pozitif yönde etki edecektir. Burada öönemli olan oyun yapıı mc ı lar ı n ı n Valorant i çüin olduk &ccedilı; a dü ş ük bellek kullan ı m ı nş ı tutabilmeleri. Bu durumda yap ı mc ı larıı n önermi ş oldu ğ u i ş lemci ve ekran kartlar ı n ı n de ğ erlendirmesini yapmak daha do ğ ru olacakt ı r.

Minimum 30 FPS i ç in yeterli görülen Intel Core 2 Duo E8400 ve Intel HD 4000 ikilisine bakt ı ğ ı m ı zda oyunun en dü ş ük sistemlerde bile rahat ç a ç alışığş abildi ğüini görüyoruz. Bu da Valorant ’şüı dü ş ük sistemler ile oyun oynamak isteyen kullanıı c ı laröı n gözdesi haline getiriyor. Core 2 Duo işş lemciler ç ift ç ekirde ğ e sahipler ve &ccedilış; ı k ı ş tarihlerinin üzerinden epey ge ç ti. Keza HD 4000 grafik birimi de dahili bir grafik birimi ve o da olduk ç a eski bir teknoloji üürünü.

.Ekran kartıı m Valorant i ç in yeterli mi?

Oyunu düşüş ük- orta ayarlarda 60 FPS oynayay ı m diyen oyuncular i ç in Intel i3-4150 denginde ve üüstü işş lemciler önerilmi ş. Yani 4. Nesil Intel işş lemciye sahipseniz veya AMD tarafıı nda FX i ş lemciler kullan ı yorsan ı z bu gereklilikleri sağğ l ı yorsunuz diyebiliriz. Yüksek performans i ç in öönerilen i ş lemcinin orta performans i ç in öönerilen i ş lemciden aşış ı r ı gü çğılü olmad ı ğ ı n ığıgörüyoruz.ı

.

Oyundaki ald ı ğ ı n ı z FPS değğ erlerinin büyük &ccedilı; o ğ unlu ğ u İşekran kartıı n ı z ile ilgilidir. İ ş lemciniz ekran kart ı n ı zaşyeterli geldi ğ i sürece fazla performans kayb ı ya ş amazs ı n ı z. Orta performans i ç in grafik birimi olarak GeForce GT 730 önerilmi ş.ıGTX serisi bir ekran kart ış na sahip olmadan giri ş seviye bu ekran kart ı ile 60 FPS gibi de ğ erler vadedilmesi oyunun ç ok da yüksek sistem öözellikleri gerektirmediğğ inin bir göstergesi.

Aynı ı zamanda da GTX 1050ti gibi giriş ş seviye oyunculuk i ç in tasarlanmış ı ş bir ekran kart ı n ı n yüksek grafik ayarlar ı nda 144 +FPS veriyor olması ı da bunun göstergesi. Tabii bu FPS değğ erleri 144 Hz monitör ile birlikte oyun deneyimini ve oyundan aldığıı ğ ı n ı z verimi üst seviyelere çıı kart ı yor. E ğ er 144 FPS de ğ erini gözle görülür seviyede hissetmek istiyorsanıı z 120 veya 144 Hz destekli monitör kullanmal ı sıı n ı z.

. Valorant sistem gereksinimleri Minimum (30 FPS i ç in):.İşİ ş letim sistemi: Windows 7/8/10 64 Bitş. İ ş lemci: Intel Core 2Duo E8400. Ekran kartıı: Intel HD 4000.Bellek: 4 GB.Valorant sistem gereksinimleri Tavsiye edilen (60 FPS i ç in):.İşİ ş letim sistemi: Windows 7/8/10 64 Bitş. İ ş lemci: Intel i3-4150. Ekran kart ı: NVIDIA GeForce GT 730.Bellek: 4 GB.Valorant sistem gereksinimleri Yüksek (144+ FPS i ç in):.İşİ ş letim sistemi: Windows 7/8/10 64 Bit.İşİ ş lemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz.Ekran kartıı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.Bellek: 4 GB.Not: 144 FPS performansıı nöı gözle görülür derecede hissetmek istiyorsan ı z 120 veya 144 Hz destekleyen bir monitör kullanman ı z ı tavsiye ediyoruzı.ı

Ayr ıca En yeni haberler i ç in Facebook, Twitter ve Google Haberler üüzerinden Leadergamer’ıı.takip edebilirsiniz.

Source link

The post Valorant sistem gereksinimleri (2021)|Leadergamer appeared initially on FA TECH .

.

Read more: fatech.in


Posted

in

by